કોણ કોણ છે

કલેક્ટરેટ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
ડો. ધવલ પટેલ (આઇ.એ.એસ.)કલેકટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટcollector-sur[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, જીલ્લા સેવ સદન-૨, અઠવાલાઇન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧91-261-2655151
શ્રી એસ. ડી. વસાવાનિવાસી અધિક કલેકટરrdc-sur[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, જીલ્લા સેવા સદન-૨, અઠ્વાલાઇન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧91-261-2669200
શ્રી વાય. એ. દેસાઇનાયબ કલેકટર (જમીન સુધારણા) - ઇન્ચાર્જtenancysurat[at]gmail[dot]comકલેકટર ઓફિસ, જીલ્લા સેવા સદન-૨, ૪ થો માળ, અઠવાલાઇન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧91-261-2669200
શ્રી બી. આર. આહીરડેપ્યુટી-કલેકટર-પ્રોટોકોલ (ઇન ચાર્જ)pro-sur[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, જીલ્લા સેવા સદન-૨, પહેલો માળ, અઠવાલાઇન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧91-261-2669200
શ્રી સી. પી. પટેલનાયબ જીલ્લા ચુંટણી અધિકારીdeo-sur[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, જીલ્લા સેવા સદન-૨, પ્રથમ માળે, અઠવાલાઇન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧91-261-2663265
શ્રી બી. આર. આહિરજીલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-sur[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, જીલ્લા સેવા સદન-૨, ત્રીજા માળે, અઠવાલાઇન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧91-261-2655751
શ્રીમતી કલ્પનાબેન ચૌધરીચિટનીશ ટુ ધ કલેકટરchitnish-sur[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, જીલ્લા સેવા સદન-૨, ૫ મો માળ, અઠવાલાઇન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧91-261-2660011

પ્રાંત ઓફિસર્સ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી પી. આર. જાનીડેપ્યુટી કલેકટર અને પ્રાંત ઓફિસર સુરત સીટીprant-chor-sur[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, જીલ્લા સેવા સદન-૨, અઠવાલાઇન્સ, સુરત-૩૯૫૦૦૧91-261-2665800
શ્રી એ. કે. બારીયાડેપ્યુટી કલેકટર અને પ્રાંત ઓફિસર માંડવી18[dot]prantmandvi[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફિસ - માંડવી, તાલુકા સેવા સદન, તાલુકા-માંડવી, જી. સુરત91-2623-221177
શ્રી વી. એન. રબારીડેપ્યુટી કલેકટર અને પ્રાંત ઓફિસર બારડોલી19[dot]prantbardoli[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફિસ-બારડોલી, તાલુકા સેવા સદન, તાલુકા-બારડોલી, જી. સુરત91-2622-221124
શ્રી કે. જી. વાઘેલાડેપ્યુટી કલેકટર અને પ્રાંત ઓફિસર કામરેજ17[dot]prantkamrej[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફિસ-કામરેજ, કામરેજ ચાર રસ્તા, તાલુકા-કામરેજ, જી. સુરત91-2621-253400
શ્રી આર. સી. પટેલડેપ્યુટી કલેકટર અને પ્રાંત ઓફિસર ઓલપાડ16[dot]prantolpad[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફિસ-ઓલપાડ, તાલુકા સેવા સદન, તાલકા-ઓલપાડ, જી. સુરત91-2621-221244