દસ્તાવેજો

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
જીલ્લા માનવ વિકાસ યોજના 09/08/2018 જુઓ (8 MB)
સંક્ષિપ્ત ઔદ્યોગિક અહેવાલ 09/08/2018 જુઓ (833 KB)
વસ્તી ગણતરી 07/08/2018 જુઓ (6 MB)
જીલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના 05/08/2018 જુઓ (6 MB)