Close

મનોરંજન શાખા

મુખ્ય કામગીરી

  • સિનેમા પરવાના તાજા કરવા
  • વિડિયો પરવાના તાજા કરવા
  • નવી હોટલની નોંધણી કરવી
  • સિનેમા વિડિયો તેમજ કેબલની તપાસણી
  • મનોરંજન કર એકત્ર કરવો
  • સુખ – સુવિધા કર એકત્ર કરવો