Close

ટપાલ

કડોદ એસ.ઓ પોસ્ટ ઓફિસ

મુ.પો. કડોદ, તાલ. બારડોલી, જી સુરત. પિન-૩૯૪૩૩૫

ફોન : 02622247077

કડોદરા એસ.ઓ પોસ્ટ ઓફિસ

મુ. પો. કડોદરા, તાલ. પલસાણા, જી. સુરત. પિન-૩૯૪૩૨૭

ફોન : 02622271319

કતારગામ એસ.ઓ પોસ્ટ ઓફિસ

કતારગામ, સુરત. પિન-૩૯૫૦૦૪

ફોન : 02612480821

કતારગામ જી.આઇ.ડી.સી એસ.ઓ પોસ્ટ ઓફિસ

જી.આઇ.ડી.સી કતારગામ , સુરત. પિન-૩૯૫૦૦૪

ફોન : 02612482800

કરંજ એસ.ઓ પોસ્ટ ઓફિસ

મુ પો કારંજ, તા. ચોરાસી, જી. સુરત. પિન-૩૯૫૦૦૬

ફોન : 02612552848

કરચેલિયા એસ.ઓ પોસ્ટ ઓફિસ

મુ. પો. કરચેલિયા, તા. મહુવા, જી. સુરત. પિન-૩૯૪૨૪૦

ફોન : 02625256831

કાકરાપાર એસ.ઓ પોસ્ટ ઓફિસ

મુ.પો. કાકરાપાર, તાલ. માંડવી, જી. સુરત. પિન-૩૯૪૩૬૦

ફોન : 02626231400

કામરેજ એસ.ઓ પોસ્ટ ઓફિસ

મુ પો. તાલુકા-કામરેજ, જી. સુરત. પિન-૩૯૪૧૮૦

ફોન : 02621252220

કિમ એસ.ઓ પોસ્ટ ઓફિસ

મુ.પો. કિમ, તા. ઓલપાડ, જી. સુરત પિન-૩૯૪૧૧૦

ફોન : 02621238387