Close

ફોર્મ્સ

ફિલ્ટર ફોર્મ્સ કેટેગરી પ્રમાણે

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું જુઓ / ડાઉનલોડ
આવક અંગેનુ પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૬ 05/08/2018 જુઓ (62 KB)
એસ. ઈ. બી. સી. પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૯ 05/08/2018 જુઓ (66 KB)
જાતિ પ્રમાણ પત્ર (અ.જા. / અ.જ.જા. ) : ફોર્મ નં ૪૦ 05/08/2018 જુઓ (43 KB)
નોન ક્રિમીલેયર પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૭ 05/08/2018 જુઓ (137 KB)
ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ : ફોર્મ નં ૪૨ 05/08/2018 જુઓ (80 KB)
સીનીયર સીટીઝન હોવા અંગેનુ પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૯૬ 05/08/2018 જુઓ (55 KB)
રેશનકાર્ડ રદ કરાવવા માટેનું અરજી ફોર્મ ( ફોર્મ નં ૮ ) 05/08/2018 જુઓ (271 KB)
રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબત ફોર્મ નં ૬-અ 05/08/2018 જુઓ (452 KB)
રેશનકાર્ડ વિભાજન માટે અરજી ફોર્મ પ 05/08/2018 જુઓ (822 KB)
રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા માટે અરજી ફોર્મ ૪ 05/08/2018 જુઓ (346 KB)